Robert C. Castel

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A Castel Consultants (székhely: 7177866 Modiin, Kikar Amos HaNavi 6, Izrael email: info@robertccastel.hu, továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett aziránt, hogy a https://robertccastel.hu weboldalt (Weboldal) látogatók magánélethez való jogát és személyes adataik védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartsa. Jelen tájékoztató meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján Adatkezelő az Önről rögzített, vagy az Ön által átadott személyes adatokat kezeli. Kérjük, alaposan olvassa át a tájékoztatót annak érdekében, hogy tisztában legyen az Adatkezelőnek az ön személyes adataival kapcsolatban folytatott adatkezelési gyakorlatával.

1.2 A Weboldal használatával Ön hozzájárul mindazon adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, amelyeket Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően átad Adatkezelő részére.

1.3 Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Weboldal tartalmát – ideértve jelen tájékoztatót is – bármikor megváltoztassuk, a változtatások Weboldalon történő feltüntetésével. Az Ön felelőssége, hogy a jelen tájékoztató rendelkezéseit megismerje és időrőlidőre azokat újra áttanulmányozza annak érdekében, hogy tisztában legyen a változásokkal. A Weboldal Ön általi, változtatásokat követő további használata azt jelenti, hogy Ön hozzájárult a tájékoztató megváltoztatott rendelkezéseihez.

2. ADATOK GYŰJTÉSE

2.1 Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt vagy regisztrál a Weboldalon, Önről Adatkezelő információkat kérhet, ideértve a nevét, születési idejét, nemét, végzettségét, kapcsolattartási adatokat (ország, mobiltelefonszám, lakcím, email cím, telefonszám, továbbiakban: személyes adatok).

2.2 A személyes adatok Adatkezelő részére történő átadása önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Ugyanakkor, ha Ön bizonyos információkat nem ad át Adatkezelő részére, akkor elképzelhető, hogy Adatkezelő nem lesz képes a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérésére, szolgáltatások nyújtására.

3. A SALZMANN & PARTNERS ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

3.1 Az Ön személyes adatait Adatkezelő a következő célokra használhatja: (1) az Ön regisztrációját Adatkezelő ellenőrizze; (2) Adatkezelő álláslehetőségekkel és Adatkezelő egyéb tevékenységével kapcsolatos egyéb eseményekkel összefüggésben Önt közvetlenül megkeresse emailen, telefonon vagy postai úton, ideértve a kifejezetten az Ön részére címzett ajánlatok, promóciós anyagok és egyéb információk Ön részére történő megküldését; (3) Adatkezelő ellenőrizze a Weboldal használatát, látogatottságát és működését; (4) Adatkezelő kijavítsa, megoldja a Weboldal működésével, Adatkezelő üzletvitelével és szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat; (5) Adatkezelő megőrizze a Weboldal és Adatkezelő üzletvitelének biztonságát és integritását.

3.2 Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a Adatkezelő a jövőben közvetlenül megkeresse, kérjük, hogy a info@robertccastel.hu email címre küldjön egy e-mailt, amelynek a tárgy részében kérjük, tüntesse fel, hogy „leiratkozás”.

4. ADATOK MEGŐRZÉSE

Adatkezelő mindaddig megőrzi a személyes adatokat, ameddig az a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból szükséges, vagy ameddig Ön vissza nem vonta hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

5. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

5.1 A személyes adatokhoz Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azok férnek hozzá, akiknek erre a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérése érdekében kifejezetten szüksége van.

5.2 Adatkezelő harmadik személyek részére nem adja el, értékesíti, teszi hozzáférhetővé vagy hasznosítja semmilyen formában sem az Ön által átadott személyes adatokat, kivéve, ha Ön ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárul.

5.3 Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi személyekkel oszthatja meg:

5.3.1 Szakmai tanácsadók: könyvelők, könyvvizsgálók, jogi tanácsadók és más hasonló szakmai tanácsadók.

5.3.2 Hatóságok és állami szervek: azon hatóságok, akik Adatkezelő felett hatáskörrel rendelkeznek, így pl. szabályozó hatóságok, egyéb hatóságok, állami szervek és bíróságok.

6. SÜTIK (COOKIES) HASZNÁLATA

6.1 Más weboldalakhoz hasonlóan Adatkezelő is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver log fájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A sütik és a webszerver-naplók használata lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.

6.2 A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes weboldal, amelyet meglátogat, tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

6.3 Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, a Google, Inc. („Google”) webelemző eszközét, amely lehetővé teszi számunkra szolgáltatásaink optimalizálását. A Google Analytics olyan sütiket használ, amelyek nyomon követik az Ön preferenciáit weboldalaink látogatása során. Ez lehetővé teszi számunkra például a navigáció egyszerűsítését, hozzájárulva ahhoz, hogy a weboldalt felhasználóbarátabbá tegyük. A folyamat során előállított információ (beleértve az IP-címet) anonimizált, ami a személyes azonosítást lehetetlenné teszi.

7. BIZTONSÁG

7.1 Adatkezelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a személyes adataihoz és megakadályozza a jogellenes adatkezelést, az adatok megsemmisülését vagy sérülését. Adatkezelő többek között az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza:

7.1.1 Fizikai: az épület, ahol Adatkezelő a személyes adatokat tárolja, őrzött, beléptetőrendszerrel és kamerával védett. A látogatók csak kísérettel léphetnek be Adatkezelő helyiségeibe. Ezen túl Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat a megsemmisülés vagy a sérülés veszélyétől védje, így pl. az adatmentések egy alternatív helyen kerülnek tárolásra, ahonnan az elsődleges rendszer hibája esetén előhívhatóak.

7.1.2 Személyzet: a teljes személyzet bevezető képzésen vesz részt, amely magában foglalja az adatvédelmet is. A teljes személyzet titoktartási megállapodást ír alá a munkaviszony kezdetét megelőzően.

7.1.3 Dokumentáció: valamennyi feladat dokumentált utasítások alapján kerül ellátásra. A dokumentáció nem hagyja el Adatkezelő székhelyét. A nyomtatók olyan helyiségben vannak elhelyezve, amelyhez korlátozott a hozzáférés.

7.1.4 Technikai: Adatkezelő biztonságosan, az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel valamennyi elektronikai adathordozót, amelyet Adatkezelő már nem használ, pl. a hibás merevlemezeket vagy adatmentéseket. Az adatbázisokban végrehajtott valamennyi változtatás egy eseménynaplóban rögzítésre kerül, amely mutatja a változtatás napját, időpontját és a felhasználót, aki végrehajtotta a változtatást.

7.1.5 Adat: a személyes adatokat Adatkezelő az Európai Unió területén található szervereken tárolja. A virtuális szerver egy olyan fizikai szerveren található, amely a szerverszobában egy lezárt tárolóban került elhelyezésre. Az adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá.

7.2 A Weboldalon több olyan link is található, amelyek nem Adatkezelő által, illetve nem Adatkezelő adatvédelmi gyakorlata szerint üzemeltetett honlapokra irányíthatják. Kérjük Önt, tartsa szem előtt, hogy ezekre a webhelyekre a jelen adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik. Javasoljuk, vizsgálja meg az ilyen oldalakra irányadó adatvédelmi tájékoztatókat, mielőtt kiadná bármely személyes adatát. Adatkezelő nem felelős az ezen honlapok üzemeltetőinek jogellenes adatkezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, illetve a személyiségi jogi jogsértésért.

8. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, JOGORVOSLAT

8.1 A hatályos jogszabályok alapján Ön jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve, hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

8.2 Jogsérelem esetén Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

8.3 A jelen tájékoztatás alapján tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül visszavonható elektronikus levél formájában az info@robertccastel.hu email címen. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző jogszerű adatkezelést nem teszi jogszerűtlenné.

9. KAPCSOLAT

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi észrevételét, kérdését, vagy bármely egyéb kérdését kérjük, küldje el számunkra emailen az info@robertccastel.hu címre.

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2024. február 1. napjától